९८५५०११९६८ |  csioparsa@gmail.com | English  

राजश्व र शुल्क

प्राईभेट फर्म रजिष्ट्र्शन दस्तुर
क्र.सं. पूँजी दस्तुर
१ रु. १०००००० (दश लाख ) सम्म रु. १००० ( एक हजार मात्र)
२ रु. १०००००१-५०००००० (दश लाख भन्दा वढी पचास लाख सम्म) रु. ५००० (पाँच हजार मात्र)
३ रु. ५०००००१-१००००००० (पचास लाख भन्दा वढी एक करोड सम्म) रु. १०००० (दश हजार मात्र)
४ रु. १००००००१-१०००००००० (एक करोड भन्दा वढी दश करोड सम्म) रु. ५०००० (पचास हजार मात्र)
५ रु. १०००००००१ देखि ( दश करोड भन्दा वढी जति सुकै ) रु. ७५००० (पचहत्तर हजार मात्र)

नोटः महिला, दलित समुदाय र विपन्न वर्गका व्यक्तिले प्रा.फ. दर्ता गर्न चाहेमा लाग्ने राजश्वमा ३५% (पैतिस) छुट हुनेछ ।

2023 Copyright @ CSIO, Parsa Designed by:- IT Home Pvt. Ltd.