९८५५०११९६८ |  csioparsa@gmail.com | English  

सूचनाहरू

यस कार्यालयको आ. ब. २०७६/०७७ को लािग आवश्यक पर्ने विविध सामानहरु स्टेशनरी, ईलेक्ट्रोनिक्स, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेशनरी सामानहरु खरिद तथा विक्री आदि सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन इच्छुक आपुर्तिकर्ताहरुलाई सुचि दर्ता गराउनका लागि जानकारी गराईन्छ ।

2023 Copyright @ CSIO, Parsa Designed by:- IT Home Pvt. Ltd.