९८५५०११९६८ |  csioparsa@gmail.com | English  

सम्पर्क ठेगाना

  1. कार्यालय फोन नं. नम्बरः-  ०५१-५२१९६७
  2. कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नं.- ९८५५०११९६७
  3.  सूचना अधिकारीको सम्पर्क नं.- ९८५५०११९६८
  4. कार्यालय E-Mail:- csioparsa@gmail.com

2023 Copyright @ CSIO, Parsa Designed by:- IT Home Pvt. Ltd.